Algemene voorwaarden en betalingscondities

 

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 2. Prijzen en Betalingen

a. Prijzen zijn inclusief BTW. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van cliŽnt geschiedt dit voor diens rekening en risico. Per offerte door ons opgegeven en door cliŽnt geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend.. b. Betaling is volgens afspraak, per overmaking, ŗ contant of onder rembours. CliŽnt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren. c. Winworld, Sita-Art kan de cliŽnt te alle tijde zekerheid vragen dan wel een gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten. Hierbij geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag bij verstrekking van de opdracht. d. Bij niet tijdige betaling is cliŽnt, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn. e. Indien Winworld, Sita-Art een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd.


Artikel 3. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen.
Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.

Winworld, Sita-Art staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en / of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliŽnt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Indien zelfklevende materialen door cliŽnt zelf verwerkt worden vervalt enige aansprakelijkheid voor Winworld, Sita-Art voor verf- of lakbeschadigingen, hechting en correcte aanbrenging.

 

 

Artikel 4. Annulering

Indien cliŽnt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliŽnt deze hogere schade verschuldigd zijn.

 

Artikel 5. Privacy
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw emailadres, worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

 

Artikel 6. Overige

        Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen afwijken. Kleuren wijken altijd wel iets af (Het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven).

        Indien u laat toezenden, controleer dan de zending op beschadigingen voordat u hem in ontvangst neemt.

        Winworld.nl is niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.

        De opdrachtgever verleent hierdoor aan Winworld, Sita-Art het in tijd en omvang onbeperkte recht de

compositie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (publiceren) op elk tijdstip, op iedere wijze, omvang als door †††††††††††Winworld, Sita-Art gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten.

        De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de compositie op de website van Winworld.nl geplaatst kan worden voor de werving van opdrachten.

 

 

 

Winworld, Sita-Art

M 06-40814216
E-mail: info@winworld.nl

Postbank 6883555 - ABN AMRO 42.36.11.151